OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

CHPT 2019/2020

poľovníctvo

        Vyhodnotenie poľovníckeho hospodárenia v poľovníckej sezóne
                                      roku 2019/2020
  
                                                                                                      
    Tak, ako predchádzajúce, aj minuloročná poľovnícka sezóna v našich podtatranských revíroch odzrkadľovala  súčasný stav poľovníctva na Slovensku. Aj napriek existujúcim problémom môžeme hodnotiť ostatnú poľovnícku sezónu opäť  ako úspešnú, až na rezervy pri časovom plnení plánu chovu a lovu najmä jelenej zveri.
    Obmedzenia spôsobené pandémiou COVID-19 spôsobili, že Chovateľská prehliadka trofejí zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2019/2020 sa neuskutočnila tak, ako zvyčajne aj s prehliadkou pre širokú verejnosť, ale po zmiernení opatrení sa uskutočnila len hodnotiaca časť a to 6. júna 2020 na chate v Mlynčekoch za dodržania všetkých prijatých hygienických a epidemiologických opatrení.


                                                 Chov, ochrana a lov zveri

 To, že sa  vieme starať najmä o raticovú zver, dokazujú aj jej neustále sa zvyšujúce stavy,       v mnohých revíroch až neúnosne vysoké. Teraz sa však musíme prispôsobiť súčasnej situácii       a zver začať  prikrmovať oveľa racionálnejšie v súlade s opatreniami proti šíreniu AMO, znižovaniu škôd a III. a IV. stupeň ochrany prírody pre revíri v chránených územiach.
V zimnom období musíme reagovať operatívne a nie sa spoliehať na okresný úrad v sídle kraja, ktorý pre našu oblasť vyhlasuje obdobie núdze podľa počasia v Prešove a nie pod Tatrami.
Teraz však prichádza doba, keď by sme sa mali začať viac starať aj o tú ostatnú zver, najmä drobnú srstnatú, ako aj pernatú zver (zajace, kačice, jarabice a možno skúsiť i bažanty...). O  dravú zver a veľké šelmy sa starať nemusíme, tým sa tu darí aj bez nás. „Ochranári“ a im  naklonené média sa o to až kontraproduktívne  postarali a starajú.
     Naše poľovnícke subjekty pochopili vážnosť situácie a aj napriek počiatočnému váhaniu začali navyšovaťPCHaL najmä jeleníc, jelenčiat a diviačej zveri vo všetkých vekových kategóriách aj bez nariadených opatrení. Zdá sa však, že aj napriek zvýšeným plánom lovu
je to stále nepostačujúce  a určite treba v tomto trende pokračovať, aby sa stavy zveri začali približovať k tým normovaným.  Toto je parketa každého poľovníckeho hospodára a výboru základnej organizácie. Každý je doma hospodárom.

  Neustále sme však konfrontovaní  objektívnymi dôvodmi
     1. Obrovské zmeny skladby poľnohospodárskej produkcie, zmeny hospodárenia v lese, globálne oteplenie, nárast početnosti predátorov, zvýšený celoročný poľovnícky tlak, práce na poliach a v lesoch až do príchodu  zimy, ako aj nepostihnuteľní rómski spoluobčania  neustále zháňajúci palivo a pytliačiaci psi z rómskych osád sú príčiny spôsobujúce  zvýšený a neustály stres zveri. Tieto a mnoho iných  dôvodov sú príčinou, prečo sa raticová zver  stala nočnou a nestálou zverou a prečo je stále viac  krpatých jedincov.
    
     
2. Ako môžu poľovníci znižovať stavy raticovej zveri v poľných kultúrach, keď poľnohospodári nechcú realizovať rozčleňovacie pásy, nechcú pásy oddeľujúce lesné a poľné kultúry, nechcú siať bio pásy, nechcú znížiť výmery honov osiatych monokultúrami. Čo potom môže v 300 ha kultúrnej džungli  urobiť poľovník?  Nič!
Takéto kultúrne džungle menia a znižujú biodiverzitu: vymiera hmyz, vtáctvo,  pernatá i srstnatá zver (jarabice, zajace...) a naopak vytvára sa ideálne prostredie pre raticovú zver a tým samozrejme i pre ich predátorov.
Na riešení problému poľnohospodárskych škôd musia byť minimálne dvaja ...
     
     
3. Obrovské plochy mladín ako dôsledok po nezodpovednom ne-riešení  problému lykožrútovej kalamity, ktorú nezapríčinili poľovníci, ale  samotní lesníci. Tam, kde sa postupovalo podľa Zákona o lese, tam sú aj mladiny  aj škody.
Veľa mladín = veľa zveri = veľa škôd. Plochy obnovené po kalamite sa stali vysoko úživné, čo spôsobilo zvýšenie nielen stavu hlodavcov a tým i stavov ich predátorov, ale i zvýšenie stavu raticovej zveri.  Neboli sme na to zvyknutí ani my a  v konečnom dôsledku ani zver.
      
     
4. Média a  mimovládne ochranárske organizácie, ktoré nie sú za nič zodpovedné, spustili kampaň na záchranu lesa a poukazujú na jeho žalostný stav, ktorý svojimi „vysoko odbornými“ rozhodnutiami  sami zapríčinili a tým odvracajú pozornosť  od podstaty problému. Najprv nechajú zničiť celé pohoria lykožrútom a keď sa lesníci snažia z toho niečo zachrániť, tak zas poukazujú na nadmernú ťažbu. Kričia, že plocha lesa sa znižuje, kričia zachráňte amazonské pralesy a pritom naše nechali zožrať podkôrnikom.  Vzápätí opäť prichádza nezmyselné tvrdenie, že  hole a lúky nám zarastajú lesom. A aby tomu laik nerozumel, tak to nazvali sukcesia. Tak čo je skutočná realita „lesa ubúda  či pribúda?“  Prečo to vravím?  To čo sa týka lesníkov, týka sa aj poľovníkov a to najmä tých, čo vykonávajú právo poľovníctva v národnom parku. K tomu treba pripočítať aj Zákon 356/2019 o ochrane prírody a nedotiahnutú zonáciuTANAP-u,    
  
       
5.  Nie malú zásluhu na tomto nelichotivom stave majú aj veľké  šelmy, ktorých je vraj málo a preto ich treba  znova počítať, až kým sa nedostaneme na  správne  „ochranárske číslo“.  
Bývalé kalamitné plochy poskytujú dobré potravinové podmienky pre menších predátorov  srstnatých ako aj   pernatých, čo priamo súvisí o. i. aj s nárastom početnosti predátorov najmä z radov veľkých šeliem. Nie je ničím ojedinelým v revíri pravidelne registrovať viacpočetné svorky vlkov, resp. pri návšteve lesa za účelom výkonu práva poľovníctva  častejšie stretnúť  medveďa ako jeleňa. Pri pozorovaní správania sa zveri vidíme, že zver pred vstupom nielen na voľné priestranstvo, ale aj ku kŕmnemu zariadeniu pristupuje veľmi obozretne,  veľmi dlho a čím ďalej, tým menej za svetla. Bodaj by nie, veď tieto miesta poskytujú predátorom, najmä vlkom, ideálne podmienky na lov.
    
       
6. Musíme si priznať, že svoje tu robí i zvýšený poľovnícky tlak pomaly počas celého kalendárneho roka, k čomu prispievajú pomaly už pravidelné výnimky predlžujúce dobu lovu. Je to o. i. aj dôsledok našej neschopnosti využiť celú dobu lovu, najmä jej začiatky.
        
      
7. V poslednej dobe  sa rozmáha zvukové a svetelné znečistenie:
        -  automobilová doprava deň – noc a to nielen na cestných komunikáciách, ale aj v revíroch,
        - zvukové a svetelné znečistenie obcí, miest a lyžiarskych zariadení,  
        - zvýšená frekvencia  osobnej i nákladnej leteckej dopravy a s tým spojený nadmerný hluk tiež  neprospieva  našej zveri.    
         
       
8. Určite ste v posledných rokoch zaregistrovali, že nám pribúdajú úlovky zakrpatenej jelenej zveri, čo je dôsledok   vyššie uvedených príčin stresu, nevhodnej selekcie jeleníc a možno i cudzej genetiky jelenej zveri z poza poľských hraníc – nie však žiadaného karpatského typu jeleňa.                                                                                                                                         
        
        
9. Samostatnú kapitolu aj v našom regióne tvoria rómski spoluobčania  z osád, ktorí sa bez časového obmedzenia pohybujú v lesných porastoch za účelom zberu  lesných plodov všetkého druhu, nelegálneho výrubu, ale i tzv. agrofarmy, niekde skôr agrobordel, smetiská a mrchoviská.   
                                                                                                                                          
       
10. V posledných rokoch nám pribúdajú úhyny zveri na cestách a železnici, na poliach, úhyny spôsobené veľkými šelmami, pytliačiacimi psami a mačkami. Za PZ a PS činili 97 800,- €, celkom za OPK Kežmarok 144 200,- € !
        11.  V neposlednom rade i nevyberavé útoky masmédií, rôznych ochranárskych spolkov, dokonca aj europoslancov a žiaľ i Ministerstva životného prostredia na poľovníctvo ako také.

                                                         Jelenia  zver
     Lov jelenej zveri a  najmä  jeleníc  bol znova nezvyčajne vysoký, avšak o 5 ks jeleňov nižší ako v minulej poľovníckej sezóne. Príčina – rozdelenie revíru Úsvit a časť odišla do Popradu. Lov jelenej „holej“ zveri sme nezvládli po etickej stránke, keď lov prebiehal  prakticky až do Vianoc.  Problémy boli aj s časovosťou lovu jeleňov I. a II. VT, dokonca sme museli žiadať o výnimku z doby lovu. V tomto bode nám zlyhala súčinnosť s okresným úradom.Málo sa využíva obdobie do začatia jelenej ruje.  Všetko sa necháva na poslednú chvíľu, na koniec decembra a začiatok januára, kedy by už podľa tradície našich starých otcov mal byť  v revíri kľud. Aj to je jedna z príčin zvýšených škôd na lesných porastoch.
Z toho nám znova vyplynulo poučenie – loviť zver od začiatku doby jej lovu, t.j. už od začiatku augusta.  V susedných Čechách to vyriešili Vyhláškou - loviť holú a jelene I. VT je povolené po celý rok.  
Vrchol poľovníckeho roka – jelenia ruja, už nie je rujou starých poľovníkov. Je narušovaná už spomínanými vonkajšími vplyvmi, ale i dostatkom jeleníc.

                                                             Srnčia zver
     Stavy tejto zveri sa v posledných rokoch po určitom poklese stabilizovali. Znížila sa však početnosť kusov v zimných čriedach poľných populácii, nakoľko cca polovica poľnohospodárskej pôdy je obsiata oziminami a repkou. To spôsobilo ich väčší plošný rozptyl a tým aj dojem, že tejto zveri ubúda. Tak isto zimy posledných rokov sú mierne, čo je tiež jeden s faktorov združovania sa srnčej zveri do čried.
Zveri neubúda, za to však pribúdajú zdravotné ťažkosti tejto prežúvavej zveri.  Srnčej zveri by výrazne pomohla lepšia starostlivosť po stránke kvality jej výživy počas obdobia núdze. Myslím tým osobitné kŕmne zariadenia len pre túto zver,  naplnené senom z ďateliny, lucerny či letniny.
Časť srnčej populácie sa presunula späť do lesných mladín, najmä v období kladenia mláďat, kde je lepšie chránená pred diviačou zverou.
    S plnením PCHaL nie je problém i keď výrazne k nemu prispieva najmä  jej úhyn na cestných komunikáciách.  

                                                            Diviačia zver
       Z vysokého plánu lovu a najmä celoročného lovu boli obavy, ale vďaka aktívnemu prístupu väčšiny z vás, sme to zvládli. PCHaL bol u niektorých poľovníckych subjektov navýšený aj  štyri  razy a stal sa tak najvyšším za posledných 160 rokov. Aj napriek tomu, že diviačia zver migruje z jedného revíru, resp. regiónu do druhého, aj vo väčšine našich revírov máme dostatočné počty tejto zveri.  Vysoký lov diviačej zveri je v súčasnosti našou  povinnosťou v boji proti AMO. AMO nám bezprostredne hrozí a je len otázkou času, kedy prepukne aj u nás. Aj takto sa chceme pripraviť na odpoveď na otázku, či sme proti AMO urobili všetko, čo bolo v našich silách.
Od 1. januára 2020 sme sa ocitli v nárazníkovej zóne AMO.  Z tejto  mimoriadnej situácie  nám vyplývajú nové, nie celkom populárne opatrenia, ktoré však v záujme tlmenia nákazy treba v najbližšom období v súlade s prijatými opatreniami realizovať.

    V súvislosti so znižovaním škôd zverou je narušený pomer plánu a skutočnosti lovu medzi jednotlivými kategóriami raticovej zveri oproti Vyhláške 344/2009 Z.z.
    Pozitívne hodnotíme aj skutočnosť,  že  pri  love  atraktívnej raticovej zveri nezabúdame aj na zver poľovníctvu škodiacu a divé  kačice.  Lov tejto zveri sa však rozbieha veľmi pomaly.
V dôsledku „ochrany“ a obavy z postihu sa znížil počet ulovených  pytliačiacich „psíkov a mačičiek“. Pritom lov týchto predátorov je dôležitým opatrením proti nebezpečným chorobám (besnota) a v konečnom dôsledku aj AMO. V  prípade pytliačiacich psov, najmä z rómskych  osád aj proti ostatným parazitom a chorobám, bez ohľadu na to, čo si myslia za nič nezodpovedajúci  tzv.
„ochrancovia zvierat“.
     Pri divých
kačiciach a krkavcovitých predátoroch by sme však mali byť aktívnejší a zapísať všetku ulovenú i keď nedohľadanú zver.  

                                         Správnosť odstrelu a úprava trofejí
     Hodnotiteľská komisia skonštatovala nesprávny odstrel u 2 ks jeleňov t.j 1,1 % z celkového lovu, a 1 ks srnca t.j 0,80 % z celkového lovu. Úprava trofejí bola taktiež na požadovanej úrovni.

                  Produkcia medailových trofejí za PZ a PS OPK Kežmarok

  Druh
                 medaile
  zveri                        

              
Zlatá Strieborná Bronzová    Spolu       Lov    Predložené       Potreba lovu na 1 medailu
     
      
   Jeleň         1            5                25             31          182            182                     5,87 ks
   Srnec        2            4                  2                 8            118          118                   14,75 ks
   Diviak      3           1                  4                8             18              18                     2,25 ks
   Líška                                                                             115               0       
   Psík m.                                                                          15                 0  
   Jazvec       1                                3                 4           33                 4                    8,25 ks
   Spolu  
      7           10               34               51          481            322     

     Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým členom a pomocníkom Obvodnej hodnotiteľskej komisie za zodpovedne vykonanú prácu.  
Tým strelcom, ktorým sa nebude páčiť niektoré rozhodnutie hodnotiteľskej komisie, odporúčam najprv si to s komisiou prekonzultovať a až potom sa sporiť.

                                                    Účelom CHPT nie je trestať, ale učiť sa!

     Zvlášť chcem poďakovať vám, všetkým našim poľovníkom, na rozdiel od tých čo len zakazujú a za nič nezodpovedajú, za výsledky vašej zodpovednej práce počas celého roku, v čase i nečase, pri chove, ochrane a love zveri a do nasledujúcej poľovníckej sezóny  vám popriať úprimné

 

                          LOVU  ZDAR !


Mlynčeky 6. jún 2020                                                                Ing. Vladimír Klein
                                                                            predseda komisie poľovníctva a ŽP OPK Kežmarok

 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky