OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

jún mesiac poľovníctva

osveta

Jún mesiac poľovníctva a prírody


Vážení priatelia!

Jún
mesiac poľovníctva a prírody už tradične patrí prezentácii úspechov poľovníctva. Je to obdobie, v ktorom si viac ako inokedy  uvedomujeme nevyhnutnosť a potrebu ochrany prírody, životného prostredia všetkého živého i neživého v nej  najmä preto, že práve v tomto období, v obdoví kladenia mláďat, je príroda najkrehkejšia a najzraniteľnejšia. Činnosť aj počas akcií akými sú Deň Zeme, Apríl mesiac lesov či Deň vody, smeruje najmä k verejnosti, aby sa táto svojimi aktivitami, rešpektujúc zákonitosti prírody, podieľala na zachovaní a udržaní tejto jedinečnej a neopakovateľnej hodnoty pre ďalšie generácie aspoň v stave, ako ju poznáme zo súčasnosti.

Starať sa o prírodu, zveľaďovať a chrániť ju nemožno len určité obdobie v roku, je to sústavná, každodenná povinnosť každého člena každej spoločnosti a zvášť nás poľovníkov. Túto našu činnosť sledujú a hodnotia nielen zainteresované kruhy odborníkov či nepoľovnícka verejnosť navštevujúca prírodu, no najmä naše deti, ktoré konfrontujú často krát prázdne reči zodpovedných so skutočným stavom prírody.

Pýtam sa či robíme všetko pre to, aby konkrétne nezákonné spôsoby lovu a ich „ propagácia“ boli zákonným spôsobom odmietané /PaR-sveteľné zdroje, tlmiče, kuše a pýtam sa či robíme všetko pre to, aby reči o právomoci tých, ktorí by nad zákonnosťou mali držať ochrannú ruku boli myslené vážne a tiež sa pýtam kedy a či vôbec bude niekedy reálne zhodnotená, posúdená a v konečnom dôsledku aj ohodnotená činnosť tých, ktorí to so zveľaďovaním našej prírody od nepamäti myslia vážne. Pýtam sa či my dospelí a najmä zákonodarcovia tejto krajiny máme čisté svedomie v narábaní s odpadkami a v rešpektovaní rôznych vyhlášok a nariadení týkajúcich sa vypaľovania tráv, nezákonného drancovania lesov, umiestňovania nepovolených stavieb v najkrajších chránených zákutiach prírody, vo vytváraní čiernych skládok odpadu, v spôsobovaní množstva ekologických katastrof rôzneho rozsahu a pod.  Kedy konečne budeme svedkami exemplárneho postihu aspoň jediného ublíženia prírode ako takej?

Vážení priatelia, my poľovníci patríme do spoločnosti, sme jej súčasťou, spoločnosť nás vníma, reaguje na našu činnosť. Nedopusťme preto, aby dobrá mienka o väčšine poľovníkov a záslužnej činnosti bola dehonestovaná aktivitami niekoľkých „tiež poľovníkov“, ktorých odvaha zo dňa na deň narastá. Všetci si musíme uvedomiť, že úlohou každej vyspelej spoločnosti je ochrana prírody a ekologickej rovnováhy, ktorá je základnou podmienkou zachovania života na tejto planéte. O to  sa pričiňme aj my poľovníci svojou každodennou obetavou prácou. Nepoľavme, nedopusťme, aby to bolo ináč aj napriek tomu, že pri zavedení novej poľovníckej legislatívy do praxe ostalo niekoľko nejasností. Nikto nám dnes neposkytne recept na riešenie problému nekontrolovateľného premnoženia pytliačiacich „psíkov a mačičiek“, sústredených čoskoro na okraji každej obce na Spiši. A čo tak riešenie čoraz častejšie sa objavujúceho problému premnoženia medveďa alebo pernatých dravcov.

Aj napriek týmto skutočnostiam veríme, že v poľovníckych združeniach budú aj naďalej vládnuť dobré mravy založené na rovnosti, že všetci príslušníci poľovníckej rodiny si budú ctiť tradície a našich otcov, bez ktorých by nám ostali iba „panské“ poľovačky, honba za trofejami či divinou.
To všetko nám reálne hrozí, ak nad to všetko, nad právo silnejšieho, nad majetkové či politické vplyvy nepostavíme zákon nášho svedomia overený v praxi.  Učiňme tak z úcty k sebe samému a na príslušnosť k stavu  s privilégiom chovať, zveľaďovať, chrániť a loviť.
                                                                                                                   Mgr. Milan Nevický
                                                                                                                                                                                                           


počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky