OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Organizované poľovníctvo v Kežmarskom regióne

Organizácia OkO SPZ


 Organizované poľovníctvo v Kežmarskom regióne

     História

 Pohľadom do histórie chceme záujemcom umožniť načrieť do minulosti poľovníctva v Kežmarskom regióne.
  Historické pramene prezrádzajú, že v meste Kežmarok bola v roku 1928 založená jedna z prvých poľovníckych organizácií na území vtedajšieho Slovenska - Lovecký ochranný spolok /LOS/. Jeho činnosť všemožne podporovali a do značnej miery aj ovplyvnili  najmä majiteľ Javoriny Hohenlohe, nazývaný aj otcom Vysokých Tatier a tiež v tom čase najvýznamnejší a najzanietenejší  propagátor poľovníctva na Slovensku  Vidor Jurán, o.i. aj organizátor prvej poľovníckej výstavy na Slovensku, ktorá sa konala v Poprade v roku 1926.
 V tejto súvislosti nemôžeme  nespomenúť aj niektorých ďalších velikánov poľovníckeho diania, ktorí sa významnou mierou  zaslúžili o vznik a rozvoj  spomínanej poľovníckej organizácie v Kežmarku. Mená Ernest Betlenfálvy z Huncoviec, Gorgeovci z Toporca, Karol Sovánka z Kežmarku či Režo Jurán z Hniezdneho/ brat Vidora Jurána/ sú určite známe celej poľovníckej rodine práve tak dobre ako mená ich následovníkov. Iste si mnohí ešte pamätajú na Pištu Zvadu, Zoliho Pavličku, Jána Šilona, Mikiho Nevického či P. Pulpytla, ktorí zase nám , súčasnej  poľovníckej generácií ukázali  cestu, ktorou sa uberať, aby odkazy našich predkov boli zachované aj pre ďalšie generácie.
  Od spomínaného roku 1928 mali Kežmarčania svoju vlastnú poľovnícku organizáciu, ktorá  bola v roku 1952 premenovaná na Zväz poľovníckych ochranných združení / ZPOZ/.
  Nanajvýš dôležitým rokom v živote poľovníckej organizácie regiónu bol rok 1960, keď v rámci nového uzemnosprávneho usporiadania Slovenska vznikol okres Poprad, do správy ktorého bol pričlenený okres Kežmarok so všetkými svojimi inštitúciami vrátane poľovníckej organizácie. Bol to predovšetkým rok, keď sa na obdobie plných 50 rokov presťahovalo organizovanie poľovníctva v regióne z Kežmarku do Popradu. Bolo to zároveň aj obdobie, počas ktorého sme boli niekoľkokrát svedkami zmien názvu organizácie, zmien poľovníckych zákonov a v súvislosti so zmenou spoločenského zriadenia aj zmien základnej filozofie  poľovníctva.
  Ďalšiu existenciu a úroveň dosahovaných výsledkov Podtatranskej poľovníckej organizácie do značnej miery ovplyvnili:
        rok 1962 - zákon o poľovníctve č. 23/1962
        rok 1969 - vznik Slovenského poľovníckeho zväzu
        rok 1993 - novela zákona o poľovníctve č. 99/1993
       1. 1. 1997 - vznik PRgO SPZ Poprad
        rok 1997 - neúspešný pokus o vytvorenie poľovníckej organizácie  v Kežmarku   

    Súčasnosť

    16. 6.  2009  -  zákon o poľovníctve č. 274/2009
    23. 1.  2010  -  ustanovujúci snem SPK v Nitre
    27. 3.  2010  -  mimoriadny snem PRgO SPZ Poprad  - ustanovujúci snem OkO SPZ Kežmarok
                          -  ustanovujúca konferencia OPK Kežmarok
  Z uvedeného vyplýva, že 27. 3. 2010 sa zapíše do histórie poľovníctva v Kežmarskom regióne zlatými písmenami. Ustanovujúcim snemom OkO SPZ Kežmarok a konferenciou OPK sa po 50-tich rokoch  vrátila poľovnícka organizácia späť do Kežmarku.
   Najväčšiu zásluhu na opätovnom vzniku organizácie združujúcej  členov SPZ v okrese Kežmarok majú členovia prípravného výboru a to: Ing. P. Fírek, Ing. V. Klein, Ing. M. Krajanec, Ing. J. Kulik a O. Žemba, ktorých snaženie bolo úspešne završené na mimoriadnom sneme PRgO SPZ Poprad, zastupujúci členovia poľovníckych združení z kežmarského regiónu sa zhodli na vytvorení vlastnej OkO SPZ a tiež aj OPK. Na tomto stretnutí bolo zvolené predstavenstvo pre obidve organizácie v rovnakom zložení.
  Ku dňu vzniku spomínaných organizácií bolo  na území okresu Kežmarok spolu 17 poľovníckych združení a poľovníckych organizácií.

 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky