OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Úlohy a poslanie OkO SPZ

Organizácia OkO SPZ

ÚLOHY A POSLANIE SPZ


1. Názov a poslanie

Ø Slovenský poľovnícky zväz (ďalej len „SPZ“) je podľa § 80 ods. 9 zákona č. 274/2009 Z. z. poľovníctve ako aj o zmene a doplnení  niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poľovníckou organizáciou podľa § 32 zákona, sa ako člen Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „SPK) podľa § 43 ods. 1 zákona podieľa na chove zveri, starostlivosti o  životné prostredie vrátane jej lovu.
Ø SPZ svoju činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných jednotiek a ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich  členov. Organizačné jednotky majú vlastnú právnu subjektivitu a konajú vo svojom mene.
Ø OkO SPZ tvoria všetky PZ SPZ, ktorých revír sa nachádza v územnej pôsobnosti administratívnych hraníc príslušného okresu, PZ bez revíru zriadené OkO SPZ a  členovia SPZ, ktorí sú v SPZ evidovaní.
Ø SPZ chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich poľovníctvom.
Ø SPZ, jeho organizačné jednotky a členovia pôsobia na zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o dodržiavanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky.


 
 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky