OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Ako sa stať poľovníkom

osveta

     

                        
Ako sa stať poľovníkom

          Často dostávam otázky od ľudí, čo majú urobiť, ako postupovať, aby sa stali poľovníkmi.

         Podmienka – vlastniť vysvedčenie o skúške z poľovníctva, alebo vysvedčenie zo strednej
          
či vysokej školy, kde je poľovníctvo povinným, alebo voliteľným vyučovacím predmetom.

          Skúška z poľovníctva – podať žiadosť na prípravu na skúšku z poľovníctva  Obvodnej
          
poľovníckej komore v  mieste trvalého, prípadne prechodného pobytu.
         
Tá Vám oznámi termín a miesto konania prípravy, ďalej výšku poplatku, termín úhrady
         
a ostatné organizačné podmienky.

     
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa prvý raz uchádza o poľovný lístok (ďalej len "uchádzač"),
     
je povinný vykonať skúšku uchádzača o poľovný lístok (ďalej "skúška").
        Cieľom skúšky je zistiť vedomosti uchádzača z oblasti:
                • chovu zveri, je ochrany a zveľaďovania,
                • právnych predpisov upravujúcich výkon práva poľovníctva,
                • poľovníckej zoológie a biológie zveri,
                • poľovníckej kynológie,
                • bezpečného zaobchádzania s poľovníckou zbraňou a zásad streľby,
                • poskytovania prvej pomoci.

       Uchádzač sa na prípravu skúšky prihlasuje písomne, t. j. vyplnením prihlášky a odovzdanie
       
 ju organizátorovi skúšok.
        Príprava na skúšku pozostáva z troch častí:
                 • teoretická príprava,
                 • praktická príprava,
                 • strelecká príprava.

          Obvodná poľovnícka komora Kežmarok organizuje teoretickú prípravu v zasadačke
           
na Hlavnom námestí 10, Kežmarok. Zabezpečujú ju kvalifikovaní prednášatelia v rozsahu
          
stanovenom skúšobným poriadkom, t. j. v počte 70 hodín. V cene poplatku za prípravu je
           
zahrnutá  elektronická forma vzdelávania. Uchádzačovi je umožnený prístup do
           
vzdelávacieho systému "MY e-ducation", v ktorom sa nachádzajú elektronické verzie
           
učebníc a kde si môžu skúšať demoverzie testov skúšky.

           Praktická príprava prebieha po skončení teoretickej prípravy, ktorú uchádzač vykonáva
           
u užívateľa poľovného revíru a na akciách organizátora prípravy v rozsahu 100 hodín
           
a v trvaní najmenej 12 mesiacov.

          Strelecká príprava spočíva v absolvovaní streleckého výcviku s poľovníckymi zbraňami,
        
zo skúšky zo streľby z poľovníckych zbraní a z teoretickej a praktickej skúšky zásad
         
bezpečného zaobchádzania s poľovníckymi zbraňami a poskytovania prvej pomoci pri
          
úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva.
         Strelecký výcvik tvoria štyri cvičenia v streľbe a zaobchádzaní s poľovníckymi zbraňami,
         
a to dvakrát s brokovou a dvakrát s guľovou poľovníckou zbraňou.
         Po jej absolvovaní uchádzač vykoná skúšku zo streľby z poľovníckych zbraní. Táto skúška
         
sa považuje za vykonanú, ak uchádzač zasiahne najmenej 3 z 10 terčov pri streľbe
         
z brokovej zbrane a dosiahne najmenej 40 b. zo  možných 100 pri streľbe z guľovej zbrane.
          Dodržanie zásad bezpečného zaobchádzania so zbraňou a teoretickú prípravu hodnotí
          
strelecký inštruktor delegovaný kanceláriou SPK.
         Zásady poskytovania prvej pomoci hodnotí lekár na základe ústneho pohovoru
          
a praktických ukážok.

         Žiadosť o vykonanie skúšky podáva uchádzač organizátorovi skúšky písomne po ukončení
         
prípravy na skúšku. Organizátor skúšky pripustí ku skúške uchádzača, ktorý v kalendárnom
        
roku,  v ktorom žiada o vykonanie skúšky, dovŕši vek 16 rokov.
         Uchádzač, ktorý nemôže vykonať skúšku u organizátora prípravy na skúšku, písomne
         
požiada organizátora prípravy na skúšku o zaradenie a vykonanie skúšky u iného
          
organizátora. Uchádzač pred vykonaním skúšky uhrádza organizátorovi skúšky náklady
          
za jej vykonanie a záznamník,  v ktorom má potvrdenú celú prípravu.
         Skúška uchádzača o poľovný lístok prebieha elektronickou formou. Program vygeneruje
         
uchádzačovi  70 otázok, t. j. 10 otázok z každého skúšobného predmetu:
                          • poľovnícka osveta,
                          • poľovnícka zoológia a biológia,
                          • starostlivosť o zver a choroby zveri,
                          • lov zveri a poľovnícke plánovanie,
                          • poľovnícka kynológia,
                          • právne predpisy na úseku poľovníctva, zbraní a streliva a ochrany prírody,
                          • poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch  pri výkone práva poľovníctva.
             Skúška trvá 120 minút , po uplynutí ktorých systém vyhodnotí percentuálnu úspešnosť
            
uchádzača.   Celkový výsledok sa klasifikuje stupňom prospel, ak dosiahol uchádzač zo
            
skúšobného testu 80 % všetkých správnych odpovedí a zároveň najmenej 50 % správnych
             
odpovedí z každého predmetu.
             Po úspešnom absolvovaní skúšky organizátor odovzdá uchádzačovi vysvedčenie o skúške
            
z poľovníctva.
             Uchádzač, ktorý nie je držiteľom zbrojného preukazu a má záujem o zbrojný preukaz,
             
môže zároveň požiadať OPK  o vykonanie doplnkovej skúšky z poľovníctva  na získanie
             o
dbornej spôsobilosti na  držanie zbraní a streliva ( D), ktorá sa spravidla koná
            
po úspešnom vykonaní skúšky z poľovníctva.

                  

        

počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky